Image

Välkommen!

Svenska Skolan ligger i Carcavelos, vid kuststräckan mellan Lissabon och Cascais. Fem minuters promenad från havet och 2 minuter från tågstationen. Här finns en fin trädgård, pool, lekplats och stor bollplan.

Skolan är öppen för alla barn mellan 3 och 12 år.

Förskola
F-klass
Låg och Mellanstadiet
Fritids
Läsårstider 2024-2025
Klagomål
Ordningsregler 2023-2024
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023-2024
Krisplan Svenska skolan 2023-2024
 • Förskola
 • F-klass
 • Låg och Mellanstadiet
 • Fritids
 • Läsårstider 2024-2025
 • Styrelse och stadgar
 • Ledighetsansökan
 • Klagomål
 • Ordningsregler 2023-2024
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023-2024
 • Krisplan Svenska skolan 2023-2024

Förskolan är en del av Svenska Skolans verksamhet och följer svensk läroplan för förskolan (Lpfö98, reviderad 2011) 

Vi tar emot barn mellan 3-5 år och verksamheten pågår måndag till fredag mellan kl.09.00-15.00, mellan kl 15 och 17 finns Fritids tillgängligt tillsammans med skolbarnen. Förskolan är inrymd i skolbyggnadens markplan, i direkt anslutning till trädgården och lekplatsen. 

Under förskoleåldern, ägnar barnet sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker. Barnens utforskande främjar nya kunskaper och erfarenheter och i leken utvecklar barnen sin sociala och emotionella kompetens. Pedagogerna har en viktig roll som förebilder och inspiratörer och för att kunna möta barnens behov har vi en väl planerad verksamhet med varierande pedagogiska aktiviteter och tid för fri lek. 

På förskolan är barnen ute varje dag. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet då det möjliggör för barnen att utveckla sin motorik och främjar hälsan. Estetiska uttrycksformer så som bild, sång och musik är också viktiga inslag.

För oss är det viktigt att undervisningen följer barnet och att vi stödjer barnet i att kunna själv. Det innebär också att vi arbetar åldersblandat och ser fördelar med det samt att förskolans miljö ses som den tredje pedagogen. 

Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter, lek och måltider. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas barnen in i mindre grupper. Detta för att undervisningen lättare ska kunna möta barnens enskilda intressen och behov.  

I Förskoleklassen går barnen som fyller 6 samma läsår.  

Eleverna har tagit del av grundläggande kunskaper och förhållningssätt från förskolan och här tar nu F-klassen vid för att fortsätta att utveckla barnen genom ta tillvara på deras glädje och nyfikenhet att lära sig mer.  

Klassen leds av en klasslärare som även har extrapedagog att tillgå. Stilen av lärande förblir mycket praktisk och lekbaserat och barnets intresse styr de teman vi arbetar i. Både ute och innemiljö används för att bidra till att skapa den breda grund som krävs för att förbereda inför skolstart. Barnen lär sig här såväl ämnesbegrepp, regler i skolan, som grunden till att läsa och skriva. Vi arbetar med att styrka självkänslan och barnens tro på att de kommer kunna navigera sig fram i en utmanande framtid. 

Klasserna är uppdelade i årskurs 2-3 och 4-6. Klasserna har cirka 20 barn  

Pedagogik och akademiska rutiner 

Svenska skolan i Lissabon bedriver en pedagogik som utgår från ett helhetstänk runt ämnen och undervisning.  Undervisning utgår från LGR 11 med fokus på barnets bästa och ett helhetstänk runt ämnen och undervisning. Då vi har åldersintegrerade klasser möts barnet på den nivå där den befinner sig utvecklingsmässigt

Den som har det närmaste pedagogiska ansvaret för eleven är klassläraren och det är till den vårdnadshavare vänder sig med frågor om skolgången. Varje termin har eleven utvecklingssamtal där det sätts upp mål för barnens lärande. Samtalet hålls mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalen från år 1 är målen baserade på kunskapskraven för år 3 och i år 4 är målen baserade på betygskriterierna för år 6.  

Vi har specialiserade ämneslärare i musik, bild, slöjd, hemkunskap, teknik och idrott. 

Vi tar tillvara på varje elevs styrkor och bygger vår skola av starkt kompisskap, gemenskap och inkluderande. Blandningen av de olika åldrarna ger en dynamisk resurs där alla finner vänner i och efter skolan.  

Vår grundskola har till syfte att skapa en trevlig, trygg och stimulerande lärandemiljö för alla i skolan. Vi är alla engagerade att skapa en studiegång som främjar ett öppet sinne och strävan till livslångt lärande. 

Mellan 15:00 och 17:00 finns fritidspersonal tillgängliga för eleverna på skolan.  

Fritids och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. På fritids strävar vi efter att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen arbetar aktivt för att barnen ska fungera i grupp och acceptera varandra olikheter. Både fria, spontana och organiserade lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans. Fritidstiden ger också barnen möjlighet att använda sin kreativitet. Där kan vi baka, måla, rita, skulptera, sy, bygga och göra collage. Ibland använder vi slöjdsalen för att snickra eller bygga. Det finns alltid möjlighet att leka, spela boll eller bara vara. Fritids har också en del projekt, t ex att sköta odling på skolgården. Är det fint väder badar vi gärna i poolen. 

Skolan öppnar kl: 08.30
Förskola: 09.00-17.00
Betald fritids : 16.00-17.00 

Övriga elever följer sitt schema. 


Vårtermin 2024

4/1        Skolstart

19-23/2 Carnevalslov

25-29/3 Påsklov

25/4     Helgdag

1/5       Helgdag

30/5    Helgdag

7/6      Skolavslutning

Sommar 2024

10/6    Helgdag

11-12/6 Studiedagar

13/6    Regional helgdag

14/6    Studiedag

 17/6-12/7 Sommarförskola och sommarfritids, med reservation för ändringar pga ev. takbyte

Hösttermin 2024 

21/8   Skolstart 

18/10 Studiedag  

28/10-1/11 Höstlov  

1/11      Helgdag 

20/12 Julavslutning 

= 82 skoldagar  

Vårtermin 2025 

7/1         Skolstart  

17/2-21/2 Sportlov  

17/3  Studiedag 

14/4-18/4 Påsklov  

18/4       Helgdag  

25/4        Helgdag 

1/5          Helgdag 

6/6     Skolavslutning  

=96 skoldagar  

Sommar 2025 

9/6 Studiedag 

10/6 Helgdag  

11/6 Studiedag 

12/6 Studiedag 

13/6 Helgdag

16/6-11/7 Sommarförskola och sommarfritids  

19/6 Helgdag 

 

Hantering av klagomål

Svenska Skolan Lissabon vill gärna ta del av synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att vi lättare ska utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på skolans verksamhet kan du välja följande alternativ:

 1. Vänd dig i första hand till berörd personal.
 2. E-post till rektor kristin.arnberg@escolasueca.pt
 3. Skicka ett brev till skolan:

Svenska Skolan Lissabon

Rua de Quelimane 174

2775-620 Carcavelos

 

 

Så fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen

 

Synpunkt eller klagomål lämnat till berörd person:

Om du trots åtgärd inte är nöjd, går ärendet vidare till rektor. Om fortfarande situationen inte är löst, går ärendet slutligen till styrelsen att hantera.

 

Synpunkt eller klagomål lämnat via e-post eller brev:

Meddelandet registreras och förmedlas vidare till berörd personal och verksamhet. Under förutsättning att du anger din e-postadress/adress kommer du att få en bekräftelse på att ditt mail/brev har tagits emot. Om du trots åtgärd inte är nöjd, går ärendet vidare till rektor. Om fortfarande situationen inte är löst, går ärendet slutligen till styrelsen att hantera.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Naturligtvis behandlas dina synpunkter konfidentiellt. Klagomål som lämnas anonymt lämnas utan åtgärd.

Alla synpunkter och klagomål redovisas till ansvarig styrelse. Såväl verksamhet som styrelse använder synpunkter och klagomål som en del i sitt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Gemensamma ordningsregler Svenska Skolan 2022-2023 

Dessa är de övergripande ordningsreglerna.  

Förhållningssätt:  

 • Vi ska alla trivas på skolan. Vi behandlar alla med respekt och vi håller en låg ljudnivå inomhus. 

Gården/Raster:  

 • Ringklocka: Det signaleras olika för respektive klass när rasten är slut. 
 • Rastlåda: Det finns en rastlåda med material att använda under rasten.  När vi lämnar rasten har vi plockat undan efter oss. 
 • Hygien: Efter rasterna och innan lunchen tvättar vi händerna. 

Poolen:  

 • Skolans medarbetare bevakar alltid poolbad. 
 • Poolens användning: När bevakning finns kan elever använda poolen på lunchrast och på Fritids. Förskolan har tillgång till poolen däremellan. Poolen stänger 16:30 varje dag. 
 • Vilka regler som gäller för poolbad framgår vid poolen. 

Medtagna saker/övrigt:  

 • Mobiltelefon: Under skoldagen ligger mobiltelefonen med inställningen ljudlös i skåpet.
 • Skor: Inomhus har vi inneskor och/eller strumpor. Vi är inte barfota. Vi lämnar våra ytterskor på skohyllan.  
 • Leksaker: Inga egna leksaker tas med till skolan/förskolan. 
 • Kalas: Vi uppmärksammar födelsedagar. Bjuda på fika, glass eller dylikt och bjuda in till kalas gör vi på fritiden.  

Varmt välkommen till Svenska skolan!  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen gäller under tiden: 2023-09-01 till 2024-08-31

Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola och grundskola vid Svenska Skolan i Lissabon.

Ansvarig för planen: Rektor är ansvarig att planen verkställs och är levande i verksamheten.

Vision för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

På Svenska Skolan bemöts alla vänligt och respektfullt. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (se bilaga 1).

Alla ska känna sig trygga på Svenska Skolan. Det ska kännas tryggt att lämna sina barn på skolan.

Övergripande mål

Alla människor har ett lika värde med olika behov och förutsättningar. Vi lyssnar aktivt för att förstå varandra, vi hjälps åt att skapa tydlighet och bryr oss om varandra. Alla behandlas lika oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ev. diskrimineringar, trakasserier eller kränkningar ska upptäckas tidigt och åtgärder vidtas omgående.

Förutsättningar

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skollagen 1 kap § 4). Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lgr 11. 1 kap samt 2 kap § 1)

Skolans uppdrag

Enligt 6 kap Skollagen angående åtgärder mot kränkande behandling samt 3 kap 14§-16§ i Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att: Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling (Skollagen 6 kap 6§), Det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter. (Diskrimineringslagen 3 kap 14§). Skolan förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering (Skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§). Det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan (Skollagen 6 kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§).

Förskolans uppdrag

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Lpfö 2018)

Elevernas delaktighet

Eleverna ska vara delaktiga i det dagliga värdegrundsarbetet som klassråd, elevråd och  och komma med egna förslag på främjande åtgärder.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Daglig kommunikation, utvecklingssamtal, föräldramöte och ta del av Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Personalens delaktighet

Personalen verkar för att skapa en trygg miljö på skolan.

Förankring av planen

Alla familjer får information om planen i samband med skolstart och på föräldramöte.

Planen finns på skolans hemsida. Vi går igenom planen med eleverna klassvis.

Utvärdering

Årets plan ska utvärderas senast: 2024-06-30

Beskrivning av hur planen ska utvärderas

Målen gås igenom med elever, personal och föräldrar.

Sociogram och enkät genomförs under vårterminen. Utifrån dessa resultat jobbar vi vidare under det kommande läsåret.

Ansvarig för att läsårets plan utvärderas är rektor.

 

Främjande arbete

Utifrån ålder och mognad ska vi:

 • tydliggöra för barnen/eleverna vad som är kränkningar och diskriminering
 • gå igenom rutiner i Plan för diskriminering och kränkande behandling

Hur vi på skolan arbetar för att upptäcka kränkande behandling:

 • All personal uppmärksammar och reagerar vid kränkningar
 • Enkäter och utvecklingssamtal
 • Främjande arbete som medvetandegör värdegrund, normer och arbetsmiljö
 • Var och en tar ansvar att levandegöra likabehandlingsarbetet

Informera föräldrar om och tydliggöra Svenska Skolansvärdegrundsarbete genom:

 • Föräldramöte
 • Utvecklingssamtal
 • Spontana föräldrakontakter
 • Styrelsen
 • Information i sociala medier

Kartläggning av trivsel

Kartläggningsmetoder:

Trivselenkät, utvecklingssamtal, elevråd, spontana kontakter med elever, personal och föräldrar.

Hur eleverna involveras i kartläggningen:

Alla elever i åldrarna 5 år och uppåt deltar i besvarandet av trivselenkäten.

Hur personalen har involverats i kartläggningen:

Uppföljningar av utvecklingssamtal och enkäter.

 

Förebyggande arbete

Skola

 • Trygghet och trivsel är en stående punkt på personalkonferenser, klassråd och elevråd. Skolans ordningsregler diskuteras i de olika verksamheterna.
 • Vuxna är alltid ute på rasterna, fördelade på olika delar av skolgården.
 • Schemaläggning av personal på samtliga raster.
 • Pedagogiska samtal.
 • Spontana samtal, som lyfter fram problem och synliggör, uppmuntras av personalen.
 • Vid terminsstart ägnas extra tid till det sociala arbetet i klassrummet eller elevgruppen.

Förskola

 • Förskolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet (omsorg, inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet). Barnobservationer, reflektionssamtal är några av de metoder som används. Värdegrundsarbetet följs upp kontinuerligt, både i barngruppen och i arbetslaget.
 • Förskolan fördelar barngruppen i mindre grupper under dagen och pedagogerna är alltid närvarande.
 • Förskolans undervisning verkar ständigt för trygghet och trivsel och i utbildningen används olika förebyggande material, tillexempel Kompisböckerna.

Ansvariga:

Pedagoger och rektor

 

Rutiner för akuta situationer

Policy:

Ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller mobbing på Svenska Skolan i Lissabon.

Ingen ska känna sig utanför. Alla ska känna att det finns någon att leka/vara med.

Alla ska känna sig trygga.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:

Vuxna är ute på alla raster. De områden som pekats ut i elevernas trivselenkät bevakas extra noga.

Alla vuxna är skyldiga att agera om denne ser något som den uppfattar som avvikande.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:

Rektor Kristin Arnberg

kristin.arnberg@escolasueca.pt

Ledningsgrupp,  Förskola Frida Lindfors

Frida.lindfors@escolasueca.pt

Skyddsombud, Madelene Lund

Madelene.lund@escolasueca.pt

Kartläggningsrutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av annan/andra elev/elever:

 • Den vuxne (personal, förälder, besökande) som ser, upplever eller blir varse kränkningen på annat sätt, ska genast ingripa eller vidtala pedagog eller rektor. I och med det blir det skolans skyldighet att utreda händelsen.
 • Elevens mentor/förskollärare samt rektor informeras.
 • Två vuxna pratar enskilt med den utsatte eleven för att denne ska klargöra vad som har hänt. Samtalet dokumenteras.
 • En vuxen samtalar med de/den elever/eleven som har utfört kränkningen. Samtalet dokumenteras. Om det visar sig att kränkningar skett:
 • Den vuxna förklarar för de elever som har genomfört kränkningar att detta inte får förekomma på vår skola och accepteras inte. Gör upp en plan om hur detta ska upphöra. Bestäm en tid för uppföljning en vecka senare. Dokumentera samtalen och informera rektor
 • Kontakta inblandade föräldrar för att berätta om vad som har hänt och vad som har beslutats. Dokumentera samtalen.
 • Meddela rektor vad som beslutats
 • Observera eleverna.
 • Uppföljande samtal hålls med eleverna samt två vuxna. Föräldrarna delges information om detta. Dokumentera samtalen.
 • Eleverna hålls under uppsikt.
 • Om kränkningarna/trakasserierna inte upphör kallas de som har utfört dessa till samtal med rektor och mentor tillsammans med vårdnadshavarna. En handlingsplan upprättas. Samtalet dokumenteras.
 • Handlingsplanen följs upp enligt överenskommelse. Även detta dokumenteras.
 • Rektor hålls löpande informerad under processens gång.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal:

 1. Händelsen anmäls till rektor.
 2. Rektor informerar vårdnadshavare.
 3. Rektor ansvarar för att utredning görs.
 4. Rektor informerar styrelse.

Rutiner för uppföljning

 1. Samtal förs med berörda parter.
 2. Samtalen dokumenteras.
 3. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Dessa åtgärder bör leda till långsiktiga lösningar.
 4. Åtgärderna dokumenteras.
 5. Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.
 6. Vid upprepad upplevelse av kränkande behandling från personal, följer rektor upp ärendet.
 7. Utredning och åtgärder dokumenteras.
 8. Uppföljningen dokumenteras.
 9. Styrelsen hålls informerad

Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elev:

 1. Händelsen anmäls till rektor.
 2. Rektor informerar vårdnadshavare.
 3. Rektor ansvarar för att utredning görs.
 4. Rektor informerar styrelsen.

 

Rutiner för uppföljning

 1. Samtal förs med berörda parter.
 2. Samtalen dokumenteras.
 3. Rektor ansvarar för att lämpliga långsiktiga, åtgärder vidtas.
 4. Åtgärderna dokumenteras.
 5. Rektor följer upp ärendet med personal, elev och vårdnadshavare.
 6. Utredning och åtgärder dokumenteras.
 7. Uppföljningen dokumenteras.
 8. Styrelsen informeras om utfall

Rutiner för dokumentation

Ansvarig för all dokumentation är rektor. Rektor ska se till att rutiner för dokumentation finns och att personalen är medveten om att dokumentation ska göras.

Ansvarsförhållande:

All personal är ansvarig för alla barn.

Den vuxne som ser en kränkning eller blir varse detta på annat sätt, ska genast ingripa.

Personalen är ansvarig för att följa rutinerna enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Rektor är ansvarig för att Plan mot diskriminering och kränkande behandling är förankrad hos personalen.

Rektor är ansvarig för att planen uppdateras årligen.

Samtliga indikationer på diskriminering eller kränkande behandling utreds enligt planen.

Bilaga 1

Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

De begrepp som används i de allmänna råden och kommentarerna kommer från både diskrimineringslagen och skollagen. Centrala begrepp definieras i bilaga 1. Det är viktigt att alla som arbetar i verksamheterna har kunskap om innebörden av begreppen för att förstå de allmänna råden samt för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.2 Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.3 Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.4

 1. 1 kap. 4 § diskrimineringslagen.
 2. 6 kap. 3 § skollagen.
 3. Begreppet mobbning används i några av Skolverkets material men förekommer inte längre i författningarna. Eftersom Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning handlade om mobbning förekommer begreppet ändå.

Larmnummer

Vid akuta larm                                            112

Polis Carcavelos                                         214 584 630

Brandkår Carcavelos                                  214 584 700

Bradkår Parede                                           214 580 437

Clinica Europa                                            214 569 800

Cascais Sjukhus (Alcabideche)                  214 653 000

Svenska Ambassaden                                 213 942 261

Rektor: Kristin Arnberg                               939 864 818

Ordförande Henrik Gustavsson                   967 565 113

Krisgrupp

Rektor: Kristin Arnberg                               939864818

Koordinator: Rebecca Möller                      927211129

Lärare: Madelene Lund                               +46730564606

Ordförande: Henrik Gustavsson                   967 565 113

 

Rutin vid brand och efter brand. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vid brand:

Den som upptäcker branden larmar brandkår eller trycker på brandlarm. Vid mindre brand kan släckningsarbete påbörjas. Vid minsta tvivel utrymmes lokalen skyndsamt.

Stäng omgående alla fönster.

Ansvarig utrymningsledare är:

Kristin

Madelene

David

Frida

Eller den som utsetts av Kristin som ställföreträdare.

Ansvarig personal ser till så samtliga elever i aktuell elevgrupp kommer ut. Följande ansvarar för att specifika utrymmen kontrolleras:

Våning 3, Kristin/Madelene ansvarar för att kontrollera toaletter och personalrum. Om båda är borta kontrollerar Rebecca dem.

Våning 2 David kontrollerar toaletter. Om David är borta kontrollerar Marlon dem.

Våning 1 Förskolepedagog i hemvrån kontrollerar toaletter. Frida går ut sist.

Brandskyddsarbete sker i samband med skyddsronden som hålls i oktober, april eller vid behov.

Utrymning

Utrymning sker lugnt, läraren sist. Elever på översta våningen använder vid behov brandtrappan.

Stora grinden används. Nyckel finns innanför dörren i entrén på förskolan. Först nere är den som öppnar grinden.

Eleverna samlas klassvis på Rua do Boror med förskolan längst bort på gångvägen.  

Avprickade listor lämnas till rektor. Rektor med hjälp av portugisisktalande personal håller kontakt med berörd myndighet.

Rutin vid inrymning vid allvarligt yttre hot som skolskjutning/ vapenhot/yttre hot (Lock Down)

Rektor larmar direkt polis.

Vid möjlighet låses dörrar av personal på den våning de befinner sig.

Befinner sig barnen på skolgården förs de in i huset och tas upp på respektive våning. Barn på baksidan använder brandtrappan för att ta sig in i huset, ingång genom köket. Elever och personal stäms av mot listor. Information om saknade elever behöver nå rektor som informerar polisen.

Rutin vid skada som tas om hand i verksamheten

Skadan tas om hand och rapporteras in till rektor. Om det gäller elev kontaktar skolan vårdnadshavare. Skaderapport läggs i elevens mapp.

Rutin vid skada som tas om hand av vårdcentral/sjukhus

Portugisisktalande personal följer med transporten till vårdcentral/sjukhus. Föräldrar informeras omgående av rektor.

Rutin vid hot om våld, från utomstående, eller anhörig/person med någon relation till verksamheten

Rektor informeras och polis larmas. En anmälan upprättas.

Rutin för att hantera påverkad person

Rektor informeras omgående och polis larmas till platsen. Barnen avlägsnas från platsen.

Rutin om åtgärder om barn försvinner

Rektor informeras. Polis larmas omgående. Föräldrar informeras av rektor. Rektor organiserar snabbt en sökinsats runt området där barnet försvunnit. Rektor stämmer av med personal och polis på plats för att fortsätta organisera arbetet inför eventuellt överlämnande till polismyndighet.

 

Rutin vid dödsfall eller allvarlig sjukdom gällande barn, vårdnadshavare, anhörig, personal

Vid dödsfall av elev på skolan:

Rektor informerar personal, ordförande omgående om det inträffade. Medlemmarna informeras i nästa steg.  Om det sker utanför arbetstid informeras de ovan skyndsamt.

Klasserna:

Eleverna samlas i klasserna och samtal sker med personalen. Skolsköterska Anki Uurike finns att tillgå som samtalsstöd.

Hela skolan samlas för minnesstund, styrd av rektor. ”Krislåda” finns på plan 3 på expeditionen. På ett bord i entrén placeras ljus, minnesbok samt foto på eleven.  

Rektor kontaktar omgående kyrkoherde vid Svenska Kyrkan i Costa del Sol om uppbackning.  +34 952465887

Rektor informerar ambassaden om det inträffade.

Rutin vid misstanke om övergrepp utanför verksamheten/inom verksamheten

Rektor utreder och anmälan upprättas.

Rutin vid eventuell bilåkning

Resor arrangerade av skolan körs med godkända bussbolag.

Rutin vid utflykter

Rektor informeras och gör en riskbedömning. Föräldrar informeras i god tid före resan. Personal stämmer av med rektor vid avfärd samt hemkomst. Vid eventuella skador går rutin under skada eller rutin för färd till sjukhus in.

Rutin vid bad

Vid bad i poolen finns det alltid personal på plats för övervakning av barnens säkerhet. Om olycka inträffar se under rubriken, “Rutin för skada som tas om hand i verksamheten” samt “Skada som tas hand om vårdcentral/sjukhus”.

 

 

Plan för jordbävning, tsunami

Vid jordbävning eller tsunami:

Under skalvet

Sök upp säker plats, dörrkarm, hörn i rum, bredvid möbler på golvet så det bildas en triangel som kan ta emot eventuella fallande objekt. Håll dig borta från exempelvis bokhyllor och andra objekt som kan ramla. Försök att hålla dig borta från fönster och annat glas. Befinn dig inte mitt i rummet.

Håll dig lugn och lugna andra personer i din närhet. Spring inte mot dörren utan hitta en säker plats där du är.

STANNA INNE tills skakningarna har slutat.

Efter skalvet.

Det är högst troligt att det kommer efterskalv så lämna byggnaden organiserat. Var uppmärksam på saker som kan ha blivit skadade under skalvet, (väggar, elkablar etc)

Tänd inga tändstickor då det kan ha uppstått gasläckor.

Återsamling sker på återsamlingsplatsen Rua Do Boror.

Ansvarig för att krisplanen och utrymningsplanen förankras hos medarbetarna: Rektor.

Ansvarig för att utrymningsplanen årligen förankras hos eleverna: Klasslärarna.  

REKTORN HAR ORDET

Att bygga kultur. Hur bygger man en kultur på en arbetsplats, i det här fallet en förskola och skola? I grunden handlar det såklart om vilka värderingar som finns i grunden och hur man förvaltar dem. Men det handlar också om förmågan att få människor att dra åt samma håll, att alla är ambassadörer för verksamheten och att man känner stolthet över det man varje dag utför. Utöver det kan man peppra med roliga upptåg. En förskola och skola har i sig själv ett årshjul med events. Det är tydligt, till och med lagstadgat, att man ska ha ett upprop, man har avslutningar och uppmärksammar helgdagar på olika sätt. Det där gör alla. Så vad behövs mer? Vi har tänkt att vi behöver delar som får oss att komma samman, skratta och även reflektera. Skapa tradition med möjlighet till modernisering och nyskapande. Ha en stadig plan men ändå låta barn och elever som går på skolan just nu få bidra och komma med idéer. Försöka hålla en röd tråd när idéerna spretar samtidigt som vi vill ge barnen/eleverna något att se fram emot mellan årskurserna. Det här läsåret har vi satsat extra på eventkalendern och det vi genomför är båda nybubblare och traditioner som till exempel; Crazy hair day Åk 6 säljer produkter i ’Lådan’ till välgörenhet Rocka sockorna Bak och fram-dagen Crazy hat day PI-dagen Mariannestipendiet Halloweenoutfit Påskens tipspromenad Masterchef Förskolans dag Femkampen Skoljoggen SUF VM Vernissage Fågeldansen Ringdans Disco Leksaksdagen Invigt poolen Och mycket mer! Nästa läsår kommer vi att behålla och förfina godbitarna och samtidigt bjuda in till nya spännande upptåg. För hur är det? Kultur äter strategi till frukost, eller hur?

Kristin Arnberg